rb 

 

Avokati Raphaël Brochellaz, bashkë-themeluës në vitin 2011 e zyrës « KDB Avocats », është partner në zyrën « KDBT & Associés ». I pasionuar nga ligji, e mban veçanërisht në zemër mbrojtjën e interesavë të klientëve të ti. Përvojat profesionale e ti të mëparshme, veçanërisht në hetim penal, por edhe afër gjykatës-it të zbatim-it të dënimëve (aktualisht Gjykata e masavë shtrënguëse dhe të zbatim-it të dënimëve), dhe gjithashtu afër Servis-it të Popullatës të kantonit Vaud, kan mundësu atë të zhvillon dhe thellon aftësitë në fushat specifike të Drejtësisë penale dhe administrative (të drejtën e azil-it dhe sidomos të hujve). Nga viti 2008, praktika e z. Brochellaz eshtë zgjatur në Drejtësi private (Drejtësin familjare, Drejtësin e kontratës, etj). Anëtarë i Odës të avokatavë të kanton-it Vaud, ai vepron në gjuhën frënge edhe para autoritetëve administrative dhe gjykatavë të tjerë kantonëve, ndër të cillët në kantonin Valais. Ish-president dhe anëtar i shoqatës « Jeune Barreau Vaudois », z. Brochellaz është gjithashtu edhe anëtar i Odës të avokatavë të kanton-itVaud dhe të Federatës zvicerane të avokatavë.

Fushat e aktivitet-it

  • Drejtësia penale
  • Drejtësia qiradhënies
  • Drejtësia e punës
  • Drejtësia e trafikut rrugor
  • Drejtësia e të hujve